apTT (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme)

Šta je apTT ( aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme ) ?

Određivanje apTT-a predstavlja skrining test unutrašnjeg puta koagulacije.

Kada se vrši određivanje apTT-a ?

Radi se rutinski kao deo preoperativne pripreme pacijenata, kod žena koje su imale višestruke pobačaje kao skrining na prisustvo lupus antikoagulansa, kod pacijenata koji su na heparinskoj terapiji, prilikom skrininga urođenih i stečenih hemoragija. Određivanje apTT-a se koristi u dijagnostičke svrhe ali i za praćenje efikasnosti heparinske terapije.

Kako se radi analiza apTT-a ?

Sam test se zasniva na merenju vremena potrebnog da plazma kojoj je dodat parcijalni tromboplastin koaguliše nakon dodavanja aktivatora koagulacije u vidu Ca ⁺⁺ jona (CaCl₂). Dobijeni rezultati se izražavaju u sekundama (sec)

Da li je potrebna posebna priprema pacijenta za određivanje apTT-a ?

Nije potrebna posebna priprema pacijenta za ovu vrstu analize a očekivane normalne vrednost zavise od preporuke proizvođača samog testa a uglavom se kreću 22-38 sec. Uzorkuje se venska krv, test se radi iz citratne plazme odmah nakon centrifugiranja a rezultati se izdaju u roku od 2h.