Priprema pacijenta za analizu određivanje metanefrina u 24h urinu

Kvantitativno određivanje sadržaja metanefrina (metanefrin, normetanefrin i 3-metoksitiramin) u urinu se radi primenom tečne hromatografije visokih performansi (HPLC) sa elektrohemijskim detektorom, tehnikom koja je zlatni standard laboratorijske dijagnostike. Navedena tehnika omogućava tačnu i pouzdanu hromatografsku kvantifikaciju sva tri parametra iz jednog uzorka.

PRIPREMA PACIJENATA

Dva do tri dana pre skupljanja urina ne konzumirati: kafu, kakao, čaj, koka kolu, banane, citruse, proizvode koji sadrže vanilu, čokoladu, lešnike, kivi, avocado. Pet dana pre sakupljanja urina poželjno je prekinuti terapiju lekovima koji sadrže adrenalin ili njemu slična jedinjenja: dopa, metil-dopa(Aldomet,Aldoril,Dopegit,Dopamet), zatim kapi za nos, bronhodilatatore, sirupe za kašalj, ACE inhibitore, antagoniste kalcijuma, MAO-inhibitore, fenotiazine, antidepresive, alfa1 i beta2 antagoniste, labetalol, nitroglicerin, teofilin i Na-nitroprusid.

• Bocu za sakupljanje urina možete potražiti na prijemu BioDiagnostica-e ili sami pripremiti tamnu bocu zapremine 1,5-2 l
• Sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl).
• Obratite se osoblju laboratorije za konzervans!
• Prvi jutarnji urin odbaciti. Svaki naredni urin u toku dana i noći sipati u bocu. Prvi jutarnji urin sledećeg dana takođe sipati u bocu i time je sakupljanje urina završeno.
• Zabeležite vreme početka i kraja sakupljanja urina Tokom sakupljanja, bocu sa konzervansom držati na hladnom (4-8 °C );
• Sakupljeni urin u najkraćem roku donesite u laboratoriju
• Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju
• Ako nije moguće tačno izmeriti količinu sakupljenog urina, doneti celokupnu količinu u laboratoriju Konzervisana porcija urina može se čuvati do 5 dana na temperature 2-8 °C.
• Za duži vremenski period uzorak se čuva na -20 °C
• Ukoliko je teško ili uopšte nije moguće sakupiti 24-časovni urin, mogu se analizirati i “spontani” uzorci urina, a u tom slučaju dobijeni rezultati se izražavaju u odnosu na koncentraciju kreatinina u urinu

PRIPREMA PACIJENATAPOTREBNA ZAPREMINA UZORKA

Minimalna zapremina za analizu je 1ml urina; poželjna je veća zapremina (zbog eventualnog ponavljanja)